Schrødingers katt og psykopati!

Etter Schrödinger spesial i NRK1 03.01.2002 stilte NRK`s seere spørsmål om psykopati og fikk svar på NRK`s internettsider av psykiater Michael Setsaas.

 

SPØRSMÅL FRA MANGE
Så programmet om psykopati, og lurer i den forbindelse på om testen med de 4o spørsmålene som det ble referert til, er tilgjengelig noe sted?
Kan du anbefale litteratur om psykopati?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Sjekklisten PCL-R er et godt instrument/hjelpemiddel i utredningen av psykopati, men et supplement til den omfattende og tidkrevende kliniske undersøkelsen. Den kan ikke brukes som eneste diagnostiske hjelpemiddel. Videre krever den fagkunnskap og klinisk erfaring.
Meg bekjent der den ikke tilgjengelig, i alle fall ikke på autorisert nettsted, men det er informasjon tilgjengelig på Hares nettsted - se peker nedenfor.

Hares sjekkliste måler to faktorer:
1. Mellommenneskelige og følelsesmessige forhold og omfatter ledd som beskriver overfladisk sjarm, løgn, manipulering, manglende anger og skyldfølelse, manglende empati, manglende ansvar for egne handlinger.
2. Sosialt avikende adferd og omfatter ledd som beskriver dårlig adferdskontroll (impulskontroll), spenningssøkende adferd, tidligere adferdsproblemer, impulsivitet, uansvarlig adferd, kriminelle handlinger osv.

Nærmere detaljert så undersøkes følgende trekk:
Glatthet/overfladisk sjarm
Storhetsideer om egne evner og betydning
Behov for stimulering/lett for å kjede seg
Patologisk lyving
Bedragersk og manipulerende
Manglende anger eller skyldfølelse
Grunne affekter
Ufølsom/manglende empati
Parasittisk livsstil
Dårlig adferdskontroll
Promiskuøs seksuell adferd
Tidlige adferdsproblemer
Mangel på realistiske fremdriftsplaner
Impulsivitet
Uansvarlig adferd
Tar ikke ansvar egne handlinger
Mange kortvarige ekteskap/forhold
Ungdomskriminalitet
Vilkårsbrudd
Kriminell karriere med flere typer lovbrudd.

Denne sjekklisten benyttes i en klinisk utredning som er omfattende og tidkrevende.

I Internasjonal sykdomsklassifikasjon versjon 10 (ICD-10) er kriteriene for en tilstand listet opp som grunnlag for legens kliniske vurderinger.
I kapittel F60 finner vi personlighetsforstyrrelser og de generelle kriterier og de spesifikke kriterier for de enkelte undergruppene. Psykopati er ikke en egen undergruppe, men omfattes av flere, først og fremst Dyssosial Personlighetsforstyrrelse og Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse.

Tilstanden psykopati kjennetegnes av tilstedeværelse av flere av de personlighetsforankrede egenskaper som inngår i Hares sjekkliste. Men det skal mye til for å diagnostisere psykopati og vedkommendes adferd skal være til stor skade for omgivelsene. Ikke alle er nødvendigvis kriminelle, men det ligger i tilstandens natur at mange kriminelle har denne tilstanden. Følgelig vil mange innsatte i fengslene oppfylle kriteriene for tilstanden.

Forskning på dette er vanskelig og omfatter først og fremst innsatte i fengsler. De har generelt større tilbakefall enn ikke-psykopater til ny kriminalitet og profitterer lite eller ikke i det hele tatt på behandling. Ja, noen av dem blir sågar dårligere av behandlingen, dvs blir verre eller flinkere psykopater!
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA MANGE
Kan du anbefale litteratur om psykopati?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Det finnes flere norske lærebøker i psykiatri som beskriver psykopati, men jeg kan anbefale følgende bøker:
1. Rosenqvist og Rasmussen: Rettspsykiatri i Praksis, Universitetsforlaget (2000)
2. Ingjald Nilsen: Psykopatenes diktatur (1971)
3. Alv A Dahl og Aud Dalsegg Sjarmør og Tyrann (1997)
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA VIBEKE
Jeg så dokumentaren om psykopati og blir noe nervøs. Dere sa at man ikke kan/bør stille denne diagnose på barn, men jeg kjente igjen min egen sønn i denne dokumentaren.
Han har spesialtimer på skole pga sin adferd som bl.a. innbefatter manglende empati, alt dette med at verden er skapt for ham og kun ham osv.
Dere sa det var bra å gå inn og stoppe dette på et tidlig tidspunkt, men åssen skal jeg gjøre dette??? Vi har prøvd mange ting. Alt mener jeg. Jeg har blitt rådet til å gi ham "alt" han vil ha i en periode for å se om dette virker. Jeg har prøvd å holde ham i strenge tøyler osv.. Vi har nå funnet en gylden middelvei som gjør ham levelig så lenge mor eller far eller noen som står ham nær er i nærheten, men på skolen og utenfor familiens øyne ser vi adferden blusse opp. Han er også meget sjefete i lek de få ganger han leker med andre barn og derved har andre barn skygget banen. Kan du hjelpe??

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Tilstanden personlighetsforstyrrelse og psykopati er det ikke riktig å diagnostisere før personligheten er ferdig utviklet, dvs ved 18-20 års alderen. Følgelig kan vi ikke diagnostisere denne tilstanden hos barn og ungdom, til tross for at de kan ha en rekke tegn som kan indikere lidelsen. Det sentrale spørsmål er jo hvorfor et barn har avvikende adferdstrekk! Det kan skyldes en rekke andre tilstander. Jeg ber om forståelse for at det er vanskelig å gå inn i konkrete saker basert på den begrensede informasjon som blir sendt meg pr mail. Dette er alt for kompliserte og alvorlige lidelser til å kunne drive med avstandsdiagnostikk eller nettdiagnostikk! Mitt beste råd er å forsøke å få etablert et godt samarbeid med lokalt helsevesen/barne- og ungdomspsykiatrien for å sikre barnet best mulig hjelp.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA EVA
1. Finnes det i dag noen metode for å avdekke psykopati og som er så sikker at den kan brukes i en rett ?
2. Kan jeg da i så fall sette fram krav om at partene lar seg undersøke for dette ? Jeg skulle selvfølgelig også la meg undersøke

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
1. Metodikken er god, men omfattende og tidkrevende. En viss grad av samarbeidsevne er nødvendig,samt betydelig informasjon om personen som helst bør være avgitt i andre situasjoner slik at personens muligheter for å manipulere med utredningen reduseres til et minimum. I rettspsykiatrien utreder vi bla denne type lidelser og av og til også risikoen for fare for gjentagelse av straffbare handlinger.
2. Noe krav kan du neppe fremsette, men en anmodning kan du fremme. Min erfaring er at det av og til er slik at partene i alle fall er enige om slik utredning og at det lar seg gjennomføre. Men det er jo også en betingelse at retten anser det som hensiktsmessig for sakens opplysning å få denne type påstander undersøkt.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA ANNE
Hva slags skade kan et barn få av å ha en psykotisk far eller mor?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Det er ikke mulig å besvare dette eksakt fordi det kommer an på en rekke forutsetninger. Det viktigste er nok i hvilken grad den psykotiske omsorgspersonen er den eneste voksenpersonen som har kontakt med barnet, og hva slags psykotisk tilstand det dreier seg om. Men generelt er det nok grunn til å være bekymret for og opptatt av barns oppvekstvilkår hvis en eller begge foreldre har alvorlige psykiske lidelser.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA HEIDI
Hva slags medisinske utredninger kan man kreve i forbindelse med skilsmisse og barnefordeling?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Ingen formelle rettigheter kan påberopes i dette, men hvis det hevdes og sannsynliggjøres at en persons psykiske helse er til skade for barn eller skulle tilsi bestemte omsorgsløsninger (dvs fravikelse av den alminnelige fordeling av ansvaret og den daglige omsorgen), bør dette utredes av rettsoppnevnte sakkyndige (dvs ikke partsoppnevnte sakkyndige) og aller helst 2.
Psykiske lidelser kan være til skade for barn og redusere evnen til å yde god omsorg men behøver ikke å være det.

Psykopati har i mange år nærmest vært et skjellsord i Norge, mens det i de fleste andre land er en veldefinert sykdomstilstand. Det er all grunn til å advare mot å bruke dette begrepet i nær sagt alle tenkelige situasjoner der man er i konflikt med andre. En uenighet betyr selvfølgelig ikke at den andre er psykopat! Heller ikke ved skilsmisse og barnefordeling vil de fleste være psykopater, selv om uenigheten kan være stor om både det ene og det andre. Men det er jo nettopp i alvorlige konfliktsituasjoner psykopatens sanne ansikt vil vise seg, hele situasjonen blir for vanskelig, og de personlighetsforankrede egenskapene av uheldig art får anledning til å blomstre vilt! Og dermed ser vi de utroligste adferdstrekk, voldelighet og av og til bisarre situasjoner, som alle har det til felles at de er til stor skade for andre og samfunnet, samtidig som vedkommende selv er blottet for enhver form for innsikt i sin egen rolle i situasjonen. Han er forurettet og alle andre er ute etter ham, samfunnet inkludert!

Det er vanskelig å gi spesifikke råd til alle dere som har spurt om det i forbindelse med skilsmisse og barnefordeling. Det viktigste jeg vil si, er at det i slike vanskelige saker er helt nødvendig å definere klart hva som er politimessig ordensoppgaver som krever politiets umiddelbare respons, hva som er juridiske spissfindigheter og som krever advokat og rettslige kjennelser og hva som er medisinske sakkyndighetsoppgaver i betydningen utredning av en mulig psykopatisk tilstand.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA FORTVILET SØNN
Jeg lurer litt på om min mor har tatt en psykopat inn i huset. Hun har vært enke i noen år og fant seg en "venn" etter hvert. Denne mannen flyttet inn ganske raskt og tok seg vel til rette. Han har forandret på alt, og fjernet alle ting etter oss barna og min far.
Jeg har etter hvert brutt kontakten med dem, fordi jeg ikke går overens med ham.
Han har fått sparken flere ganger de siste årene fra arbeidsgiverne sine, det virker ikke som han kan holde seg på en arbeidsplass. Han henter min mor fra arbeid hver dag, han skal ha kontrollen. Hvis min mor skulle besøke oss, måtte han være med. Han er alltid "best" i det som skal gjøres, han kan m.a.o. ikke tape ansikt uansett selv i uskyldige spill. Er det riktig av meg å bryte kontakten med dem?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Din beskrivelse av personens adferd kan tyde på alvorlige personlighetsforankrede egenskaper som i alle fall er fremmed for din familie og følgelig noe nytt. Men hvordan opplever din mor dette? Det viktigste er jo at hun har det bra og ikke lider overlast. Som enke er hun vel også i sin fulle rett i å inngå et nytt forhold. Og det er jo ikke naturgitt at du skulle like ham selv om din mor gjør det? Det er imidlertid ikke bare kjærlighet som gjør blind, psykopatens fremste egenskap er bl.a. å ha så god kontroll med sine ofre at de ikke ser selv at de er ofre!
På den annen side så er du selvfølgelilig i din fulle rett til å ikke like ham og ikke ha kontakt med ham. Men kontakt med din mor bør du fortsatt ha, i alle fall forsikre henne om at du er tilgjengelig for henne, men at du ikke kan utstå hennes nye venn. Hvis det er som du frykter, så trenger hun deg virkelig og da må hun vite at du er der!
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA MARI
a) Hvordan bør mennesker som omgås en psykopat oppføre seg for å best å kunne leve med han/hun? Hvordan skal man f.eks. takle det at psykopaten tror at det alltid er omgivelsene rundt som er problemet? Skal man finne seg i å bli manipulert?
b) Er det lurt å motsi en psykopat for dens oppførsel?
c) Hvordan få vinklet det slik at de kan få hjelp av fagfolk?
d) Hvilken behandling får man dersom diagnosen er psykopati av en mildere type?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
a) De fleste vil nok velge å gjøre det for husfredens skyld, men det er jo ikke noe mer riktig av den grunn, og tilstanden blir jo heller ikke bedre av det. Ideelt sett bør jo et forhold være basert på gjensidig respekt og forståelse. Men psykopaten besitter jo ikke disse egenskapene, så da blir forholdet basert på psykopatens premisser helt og holdent med de skadevirkninger dette får. Alternativet er å bryte ut av forholdet og ta bråket den stunden det varer!
b) Sjeldent fordi psykopaten har jo rett! Videre legger han jo skylden for alt det gale på sine omgivelser/personene rundt seg.
c) Dette er heller ikke så enkelt, jfr. ovenfor. Dessuten krever behandling og fremgang innsikt og ønske om forandring. Dette ser vi sjelden hos psykopater.
d) Forutsatt innsikt og ønske om forandring av egen adferd, vil samtaleterapi (individuell og/eller gruppe) hjelpe noen. Dette er behandling som kan foregå poliklinisk hos psykiater eller psykolog.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA BJØRNAR
a) Kan det være en sammenheng mellom det å bli bortskjemt som barn, og på den
måten bli utsatt for en form for uekte kjærlighet og manipulering, og
psykopati?
b) Kan man ut fra å vurdere en psykopats skrevne ord, f.eks. brev, og sammenligne dette med virkeligheten greie å finne kjennetegn på psykopatiske trekk?
c) Hvordan skal vi forholde oss offentlig til psykopater som har greidd å lure oss for mye penger og som samtidig bedyrer sin uskyld? De vil aldri innrømme skyld, og det kan være vanskelig å bevise at de har gjort noe galt.
d) Finnes det hjelp å få i det offentlige for de som har lidd store tap og kjent mye smerte på grunn av psykopatiske personer?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
a) Jeg ser din tanke om en mulig sammenheng, men har ikke funnet belegg for en slik påstand. Som du ser av andre svar, så er denne tilstanden antatt å skyldes kompliserte utviklingsmekanismer og kanskje også organiske defekter.
b) Rent teoretisk kan vi nok det, men jeg vil advare mot å bruke det i diagnostisk øyemed. Dette blir nok for spinkelt grunnlag.
c) Det ene er naturligvis å angripe problemet juridisk og det andre å ta offentlig/utad avstand fra vedkommende og ikke ha noe med ham å gjøre.
d) Din fastlege bør vurdere situasjonen og eventuelt henvise til psykiater eller psykolog for samtaleterapi.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA AINA
Jeg spør vel antagelig om noe som er forholdsvis betent. Jeg har arbeidet med barn og voksne med ADHD og ser at det er en del likhetstrekk, spesielt når det gjelder mangel på empati. Sier forskningen noe om forbindelser mellom ADHD og psykopati? ( Ser bort fra konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemene hos de med ADHD-diagnose)

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Jeg er enig at denne problemstilling kan være noe betent, men like fullt svært interessant! Det har slått meg at mange av de voksne som har fått diagnostisert personlighetsforstyrrelse/psykopati, har hatt betydelige problemer som barn, noen bl.a. med ADHD. Jeg vil slettes ikke utelukke en mulig sammenheng her, men kjenner ikke til sikre forskningsdata på dette.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA BRYNJULF
Er det noen holdepunkter for at alkohol/rusmisbruk er mer utbredt hos psykopater enn hos snittet av den øvrige befolkning?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Min kliniske erfaring viser at dette er tilfelle, men i mangel av store forskningsresultater på kriminelle og ikke-kriminelle personlighetsforstyrrelser/psykopater vet jeg ikke om noen har påvist dette.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA SEER
Er karakteristikken om manglende respekt for generelle lover og regler fundamental for psykopater? Eller tenker du spesielt på lover og regler for direkte mellommenneskelige
forhold. Mange regimer rundt om i verden kunne kanskje tenke seg å klassifisere
"ulydige" som psykopater?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Her tenker vi på alle former for lover og regler av moralsk, etisk og juridisk art som regulerer adferd, kontakt, samkvem og kommunikasjon mellom mennesker i alle livets forhold.
Både denne tilstanden og psykiatri generelt har jo vært kjent for å ha vært og sikkert fortsatt bli misbrukt for å knele og å bli kvitt uønskede individer i enkelte regimer. Sovjetstatens bruk av psykiatrien er jo vel kjent i denne sammenheng. Derfor er det viktig at vi har konsensuskonferanser med WHO i spissen for å fastsette internasjonale kriterier for klassifikasjon av sykdom, bla. personlighetsforstyrrelser/psykopati.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA PER
Jeg lurer på en ting angående psykopati. Hvordan skal en få en psykopat som selv tror at han er frisk, til å ta psykopat-testen? Mange av disse symptomene det var snakk i TV-programmet Schrödingers Katt har jeg sett hos en jeg kjenner og han har brukt vold mot ei venninne av meg. Hva skal jeg gjøre?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Dette er ikke lett! Et viktig kjennetegn hos psykopaten er jo nettopp manglende sykdomsinnsikt. Det er alle andre det er noe galt med! Derfor vil du neppe få ham til å la seg utrede for psykopati. Dette som i all annen utredning og behandling er basert på en grunnleggende frivillighet fra den det gjelder.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA KURT
Jeg er en polititjenestemann som har jobbet i flere år sammen med en kollega. På denne tiden har jeg fått et bestemt inntrykk av at kollagen er en psykopat. Har satt meg en del inn i dette med sjekklister og studert litt rundt dette med psykopati. HMS-apparatet vårt synes å svikte. Ansettelsesrådet sitter handlingslammet.
Er det spesielle tips og momenter som er viktig for meg i mitt yrke, og er det spesielle ting å tenkt på med psykopater innen politiet. Finnes det ekspertise med erfaring innenfor politiet?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Det ligger jo i tilstanden natur et klart element av makt og maktmisbruk. Dette vil nok kunne føre til at enkelte yrker vil være mer attraktive for psykopater enn andre yrker, f.eks. innen politiet. Derfor er det først og fremst viktig at det er gode utsilingsprosedyrer ved inntak, men også senere i forbindelse med forfremmelse og forflytning. Dette er åpenbart en sak for HMS og bedriftshelsetjenesten, men noen enkel og generell løsning er det vanskelig å gi deg. Til det er hver enkel sak helt unik og den skade som psykopaten forårsaker så spesiell i miljøet, at rådgivning og tiltak må baseres på en grundig analyse av hver enkel sak!
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA JØRGEN
Takk for et meget interessant program. Jeg er person som er rimelig interessert i historie på min fritid og møter derfor på en rekke historiske personer i min lesning.
Jeg skulle gjerne ha ervervet noe mer kunnskap om psykopater for å kunne lettere bli klar hvilke egenskaper o.l. som er fremtredende. Har du noen anbefalinger angående litteratur for meg. Jeg har ingen forkunnskaper om psykopati.

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Det er utvilsomt en rekke berømtheter som må karakteriseres som psykopater. Mange interesserer seg for medisinsk historie og det er skrevet alt fra små anekdoter til avhandlinger om enkeltpersoner og deres psykopatologi. Anbefaler at du tar kontakt med Seksjon/Institutt for medisinsk historie for mer informasjon.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA HANS
Hvordan vil du avgrense psykopati i forhold til andre alvorlige personlighetsforstyrrelser? Hva skiller dem?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
De er ikke helt enkelt. De enkelte spesifikke personlighetsforstyrrelsene er klart definert. Slik psykopati er definert internasjonalt, vil finne dem i flere personlighetsforstyrrelser, først og fremst dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Avgrensningen blir følgelig at disse har en spesiell skadelig virkning på sine omgivelser i tillegg til at de oppfyller kriteriene for en av personlighetsforstyrrelsene.
Med det mener vi når konsekvensene for andre (familien, kolleger) blir større og mer alvorlig enn hva de aller fleste vil si er akseptabelt. Men spesielt de sidene som har med vold, kriminalitet, parasittisk livsstil, projeksjon og manglende empati er de sentrale sammen vurderingen av den effekt/virkning personen har på sine omgivelser.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA UNN
Jeg ble noe forvirret over begrepene personlighetsforstyrrelse. Jeg har vært gjennom flere livskriser, og fått diagnosene schizotyp personlighetsforstyrrelse og borderline, Senere ble jeg testet og fikk vite jeg ikke nådde opp til kriteriene for noen av dem. Er dette det samme som psykopati?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
De enkelte spesifikke personlighetsforstyrrelsene er klart definert. Slik psykopati er definert internasjonalt, så vil finne dem i flere personlighetsforstyrrelser, først og fremst dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Avgrensningen blir følgelig et disse har en spesiell skadelig virkning på sine omgivelser i tillegg til at de oppfyller kriteriene for en av personlighetsforstyrrelsene. Å diagnostisere en tilstand er alvorlig og bør bare gjøres etter grundig utredning og testing. Feildiagnostisering er alvorlig og kan jo få uheldige konsekvenser. Anbefaler at du eventuelt ser nærmere i Internasjonal Sykdomsklassifikasjon (ICD-10) for detaljer om kriteriene, men se også en del av de andre besvarelsene som gir deg litt informasjon. Litt trøst også: dette er ikke lett, og selv vi fagfolk blir litt forvirret og snubler i begrepene av og til!
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA ASBJØRN
Jeg har erfaring fra arbeidslivet i en organisasjon med over 100 ansatte der en av disse muligens hadde psykopatiske tendenser. Vi visste for lite og jeg vet fremdeles ikke hvordan vi best skulle ha grepet det an.
Vi hadde forståelse for at vår bedriftslege ikke kunne eller ville gripe inn. I samråd med denne legen påkalte vi ekspertise som imidlertid ble til liten hjelp for oss på annen måte enn at vi blei meddelt at det var lite en kunne gjøre. Situasjonen var ikke alvorlig nok til at noen ville gå til vedkommende og tilrå behandling. I stedet ble resultatet at vedkommende ble sagt opp. For omgivelsene var det nok en løsning, men til liten hjelp for vedkommende.
Spørsmålet som vi ble sittende igjen med og som jeg også sitter igjen med etter kveldens program er fortsatt: Hvordan gripe fatt i det problemet en psykopat eller en person med slike tendenser kan forårsake? Omgivelsene er part i den konflikt eller de konflikter en slik person forårsaker, og har derfor et dårlig ståsted for å ta fatt overfor eller sammen med den som kanskje behøver hjelp. Samme problem råker gjerne også den nære familie som kan lide om en av familiemedlemmene har psykopatiske tendenser.

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Her er vi nettopp ved kjernen av psykopatens adferd; de store problemer han skaper for sine omgivelser (familie, kolleger, samfunnet). Som nevnt en rekke ganger, så snakker vi her om personlighetsforankrede egenskaper som ikke er påvirkelig ved behandling. I et arbeidsmiljø er det derfor viktig å erkjenne at problemet vil være der så lenge vedkommende er i organisasjonen. En frivillig oppsigelse/avslutning av arbeidsforholdet vil ganske sikkert være den billigste løsning på sikt, med tanke på konsekvensene av hans adferd for bedriftens produktivitet, sykefravær og rekrutteringsproblemer.
Når det er sagt, så kan vi konsentrere oss om personen det gjelder. Ved oppsigelsen ble han selvfølgelig offeret. Det er viktig at noen kan oppvise nødvendig interesse for ham og bistå hvis vedkommende ønsker det. Min erfaring er jo at de fleste ikke vil det. De er forurettet, men samtidig svært levedyktig og definerer alle på jobben som noen tullinger, mens de selv ikke tar seg særlig nær av å bli oppsagt!
Men som sagt så er dette en tilstand som ikke lar seg behandle, eller i beste fall først over mange år!
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA RANVEIG
Jeg ønsker å ta en test på psykopati. Dette er svært viktig da jeg har mann og barn. Dersom jeg skulle være det, vil jeg gjerne vite det - og gjøre noe med det av hensyn til barn og mann og eventuelt andre jeg måtte kunne skade.

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Denne problemstillingen bør du drøfte med din fastlege med tanke på om han kan henvise deg til en psykiater eller psykolog for nærmere undersøkelse og vurdering av eventuell indikasjon for testing. Som du ser av andre svar, så er dette en omfattende og tidkrevende utredning.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA LILL
Mannen min liker nesten ingen andre mennesker. Det er noe feil med alle andre. Snart får vi ikke besøk mer. Er jeg ikke hjemme når han kommer hjem, ringer han rundt og lurer på hvor jeg er. Om jeg ska besøke en venninne, eller ut på noe, så lurer han alltid på hvorfor.
Maten står på bordet hver dag når han kommer hjem fra arbeid, og jeg gjør alt her hjemme. Når han kommer hjem, så legger han seg på sofaen .Men han gjør ikke noe annet enn å klage på meg. Jeg gjør aldri noe som er bra. Jeg får aldri en klem. Han blir i dårlig humør av den minste motgang. Da kan han gå omkring og være sur og ikke si noe i opp til 2 uker.
Så hva er feil??? Hva skal jeg gjøre?? Når jeg ikke har dratt, er det fordi jeg tross alt er glad i han og at vi hat barn sammen.

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Dette lyder trist og vanskelig og berører dels kvaliteten på forholdet mellom dere og dels hva som er i veien med mannen din. Men det er jo ikke sikkert at det er noe i retning av personlighetsforstyrrelse eller psykopati. Litt spesiell kan mange være uten at det nødvendigvis er noe psykisk galt/sykdomstilstand. Du bør drøfte kvaliteten på forholdet ditt med noen av dine nærmeste eller legen din, eventuelt andre helsearbeidere og ta en beslutning ut fra det om hva du vil gjøre.
____________________________________________________

SPØRSMÅL FRA MOR
Hvor gammel må en være for at en kan stille diagnosen psykopati? Hvordan opptrer de i ungdomsår, psykopater må jo ha vært barn en gang?

SVAR FRA MICHAEL SETSAAS
Diagnosen personlighetsforstyrrelse vil det ikke være riktig å stille før i voksen alder. Men retrospektivt kan vi naturligvis ofte se at en rekke symptomer var tilstede i tidlige barne/ungdomsår. Men personligheten utvikler seg kontinuerlig, i alle fall frem til voksen alder. Derfor denne begrensning. Se også mine kommentarer til flere andre spørsmål.

Telefon: 47 48 30 00 - Telefaks: 94 77 00 03 - E-post post@setsaas.no Setsaas Medisinske Senter as, - Nordre gate 12 VI.etg., - 7412 Trondheim